Všeobecné obchodní podmínky

dle § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")
vydané společností Digitální obchodník, s.r.o., IČ: 03242455, DIČ: CZ03242455, se sídlem Pod Všemi svatými 603/40, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložka 30007.

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající kterým je obchodní společnost Digitální obchodník s.r.o., se sídlem Pod Všemi svatými 603/40, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 03242455, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni a  na straně druhé je kupující.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.2 Předmětem koupě je prodej e-booků. Koupi strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.navody.digitalni-obchodnik.cz.

1.3 Předmět koupě je produkt duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2. Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.navody.digitalni-obchodnik.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://navody.digitalni-obchodnik.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.navody.digitalni-obchodnik.cz obchodní společnost Digitální obchodník s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. Kupní cena, daňový doklad

3.1 Ve shrnutí objednávky na webové adrese http://www.navody.digitalni-obchodnik.cz najde kupující všechny ceny produktu.

3.2 Faktura: Při vyplnění a odeslání objednávky obdrží kupující na email shrnutí jeho objednávky včetně platebních údajů a zálohovou fakturu. Po přijetí platby vystaví prodávající kupujícímu řádný daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.3 Možnosti plateb: Bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu, případně platební kartou. Při úhradě bankovním převodem je kupující povinen uvést variabilní symbol uvedený ve výzvě k úhradě, jinak není možné identifikovat přijatou platbu.

3.4 Forma platby: Platbu je možné uskutečnit pouze jednorázově.

3.5 Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zaslány / zpřístupněny nejpozději po skončení tréninku a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

4. Odpovědnost

4.1 Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4.2 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

5. Ochrana údajů

5.1 Prohlášení prodávajícího: Společnost Digitalní obchodník s.r.o., se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

5.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

5.3 Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

6. Podmínky vrácení

6.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 15 dní od objednání služby. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: navody@digitalni-obchodnik.cz zasláním prohlášení, že kupující od smlouvy odstupuje. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 29. 2. 2016. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.navody.digitalni-obchodnik.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost Digitální obchodník s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.navody.digitalni-obchodnik.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.